Ta strona nie obsługuje Twojej przeglądarki. Rekomendujemy zmianę na Edge, Chrome, Safari lub Firefox.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1 DEFINICJE

Administrator: Fundacja „Nations On Fire” z siedzibą przy ul. Modlińskiej 6D, 03-216 Warszawa,

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699656, REGON 368683181,

NIP 847-16-20-640.

Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie

fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczeg.lnych czynnik.w określających fizyczną, fizjologiczną,

genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym

nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za

pośrednictwem plik.w cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka: niniejsza Polityka prywatności.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

roku w sprawie ochrony os.b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwisy: utworzone i prowadzone przez Administratora serwisy internetowe, do kt.rych stosuje się

niniejszą Politykę.

Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub

funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.

§ 2 PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie

niezbędnym do świadczenia poszczeg.lnych usług oferowanych w Serwisie, a także informacje o

aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczeg.łowe zasady oraz cele

przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

§ 3 CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

1. Korzystanie z Serwisu

Dane osobowe wszystkich os.b korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory

oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plik.w cookies lub innych podobnych technologii),

a nie będących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nie posiadające konta lub profilu w

Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:

  w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści

gromadzonych w Serwisie lub utrzymywania w Serwisie treści zamieszczonych przez

Użytkownik.w (np. wpisy, komentarze) – w.wczas podstawą prawną przetwarzania jest

niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

  w celach analitycznych i statystycznych – w.wczas podstawą prawną przetwarzania jest

uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu

analiz aktywności Użytkownik.w, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych

funkcjonalności i świadczonych usług;

  w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą

prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

polegający na ochronie swoich praw;

  w celach marke ngowych Administratora oraz innych podmiot.w, w szczeg.lności

związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej - zasady przetwarzania danych

osobowych w celach marke ngowych zostały opisane w sekcji MARKETING.

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach

systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania

chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu

informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach

informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług.

Administrator przetwarza r.wnież te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby

zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach

analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie

uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

2. Rejestracja w Serwisie

Osoby, kt.re dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do

utworzenia i obsługi konta. Ponadto, w celu ułatwienia obsługi, Użytkownik może podać

dodatkowe dane - takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako

obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem

możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane:

  w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie –

podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art.

6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną

przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

  w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony

interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz

aktywności Użytkownik.w w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji,

w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

  w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą

prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

polegający na ochronie swoich praw;

  w celach marke ngowych Administratora oraz innych podmiot.w - zasady przetwarzania

danych osobowych w celach marke ngowych zostały opisane w sekcji MARKETING.

Jeżeli Administrator umożliwia logowanie się do konta w Serwisie za pośrednictwem portali

społecznościowych (Facebook, G+, Instagram, TwiLer), i Użytkownik wybierze tę formę logowania,

Serwis, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika, pobierze z konta Użytkownika w ramach

portalu społecznościowego jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta.

Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych os.b (w tym ich imię i

nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem

nienaruszenia przepis.w obowiązującego prawa i d.br osobistych tych os.b.

3. Składanie zamówień

Złożenie zam.wienia (zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika Serwisu wiąże się z

przetwarzaniem jego danych osobowych. Złożenie zam.wienia wymaga posiadania konta w

Serwisie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi

zam.wienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem przyjęcia. Podanie pozostałych danych jest

fakultatywne.

Dane osobowe są przetwarzane:

  w celu realizacji złożonego zam.wienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność

przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w zakresie danych

podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a)

RODO);

  w celu realizacji obowiązk.w ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w

szczeg.lności z przepis.w podatkowych i przepis.w o rachunkowości – podstawą prawną

przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

  w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony

interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz

aktywności Użytkownik.w w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu

doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

  w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą

prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

polegający na ochronie jego praw.

4. Formularze kontaktowe

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych

formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych,

niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania.

Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi

zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych

jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane:

  w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony

formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania

umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

  w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony

interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk

zapytań zgłaszanych przez Użytkownik.w za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia

jego funkcjonalności.

5. Personalizacja i dostosowywanie treści

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownik.w w celu realizowania działań mających na

celu dostosowywanie treści, kt.re mogą polegać na:

  wyświetlaniu Użytkownikowi treści, kt.re są dostosowane do jego deklarowanych

preferencji;

  wyświetlaniu Użytkownikowi treści odpowiadających jego geolokalizacji (treści o

charakterze lokalnym);

  prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z dostosowywaniem treści do

zainteresowań Użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu personalizacji i dostosowywania treści

jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W celu realizowania działań personalizacji i dostosowywania treści, Administrator w niekt.rych

przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu

danych, Administrator dokonuje oceny wybranych czynnik.w dotyczących os.b fizycznych, w celu

analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowań na przyszłość.

§ 4 MARKETING

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownik.w w celu realizowania działań

marke ngowych, kt.re mogą polegać na:

  wyświetlaniu Użytkownikowi treści marke ngowych, kt.re nie są dostosowane do jego

preferencji (w tym reklama kontekstowa);

  wyświetlaniu Użytkownikowi treści marke ngowych odpowiadających jego

zainteresowaniom (reklama behawioralna);

  kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, kt.re w

niekt.rych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newsleLera);

  prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marke ngiem bezpośrednim towar.w i

usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną).

W celu realizowania działań marke ngowych Administrator w niekt.rych przypadkach

wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych

Administrator dokonuje oceny wybranych czynnik.w dotyczących os.b fizycznych, w celu analizy

ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowań na przyszłość.

1. Reklama

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownik.w dla cel.w marke ngowych w związku z

kierowaniem do Użytkownik.w reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, kt.ra nie jest

dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa

się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

2. Reklama behawioralna

Administrator oraz jego zaufani partnerzy przetwarzają dane osobowe Użytkownik.w, w tym dane

osobowe gromadzone za pośrednictwem plik.w cookies oraz innych podobnych technologii dla

cel.w marke ngowych, w związku z kierowaniem do Użytkownik.w reklamy behawioralnej (tj.

reklamy, kt.ra jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w

tym celu obejmuje także profilowanie Użytkownik.w. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem

tej technologii danych osobowych w celach marke ngowych, w szczeg.lności w zakresie

promowania usług i towar.w podmiot.w trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta

może być w każdym momencie wycofana.

3. Newsle;er

Osobom, kt.re w tym celu podały sw.j adres e-mail, Administrator świadczy usługę newsleLera.

Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newsleLera, a ich niepodanie skutkuje

brakiem możliwości jego wysyłki.

Dane osobowe są przetwarzane:

  w celu świadczenia usługi wysyłki newsleLera – podstawą prawną przetwarzania jest

niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

  w przypadku kierowania do Użytkownika treści marke ngowych w ramach newsleLera –

podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie

newsleLera;

  w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony

interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz

aktywności Użytkownik.w w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

  w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą

prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4. Marke<ng bezpośredni

Dane osobowe Użytkownika mogą być r.wnież wykorzystywane przez Administratora do

kierowania do niego treści marke ngowej r.żnymi kanałami, (np. za pośrednictwem poczty email).

Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy

Użytkownik wyraził w tym zakresie zgodę, kt.rą Użytkownik może wycofać w dowolnym

momencie.

§ 5 PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownik.w odwiedzających profile Administratora

prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, TwiLer). Dane te są

przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania

Użytkownik.w o aktywności Administratora oraz promowaniu r.żnego rodzaju wydarzeń, usług

oraz produkt.w. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym

celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej

marki.

§ 6 PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego

Serwis. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z kt.rego pochodzą,

czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W niniejszej Polityce

informacje dotyczące cookies mają zastosowanie r.wnież do innych podobnych technologii

wykorzystywanych w ramach Serwisu.

1. Cookies „serwisowe”

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania

Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W

związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz

statystyczne korzystają z plik.w cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do

informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika

(komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

  pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas

trwania sesji (ang. user input cookies);

  uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na

czas trwania sesji (ang. authen ca on cookies);

  pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania

nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

  sesyjne pliki cookies odtwarzaczy mul medialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na

czas trwania sesji (ang. mul media player session cookies);

  trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji

lub nieco dłużej (ang. user interface customiza on cookies),

  pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych,

w tym cookies:

  stosowane przez „eGoldap Ewa Liwak” - tj. podmiot, kt.remu Administrator

powierzył przetwarzanie danych osobowych – w celu realizacji badań oglądalności

Serwisu oraz w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez

Użytkownik.w, w tym tworzenia statystyk i raport.w dotyczących funkcjonowania

Serwisu,

  Google Analy cs (są to pliki wykorzystywane przez sp.łkę Google – tj. podmiot,

kt.remu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych - w celu

prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, w tym

tworzenia statystyk i raport.w dotyczących funkcjonowania Serwisu).

2. Cookies „marke<ngowe”

Administrator oraz jego zaufani partnerzy mogą wykorzystywać r.wnież pliki cookies do cel.w

marke ngowych, w tym w związku z kierowaniem do Użytkownik.w reklamy behawioralnej. W

tym celu Administrator oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do

informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika

(komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plik.w cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem

danych osobowych w celach marke ngowych, w szczeg.lności w zakresie promowania usług i

towar.w podmiot.w trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym

momencie wycofana.

§ 7 OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu

przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania

zam.wienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem

przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest

uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne

do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie

w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu

przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

§ 8 UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia

sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w

dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem lub korzystając z funkcjonalności

udostępnionych w Serwisie.

1. Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych

dla cel.w marke ngu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w

związku z uzasadnionym interesem administratora.

Użytkownik ma także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego

danych z przyczyn związanych z jego szczeg.lną sytuacją w przypadkach, gdy postawą prawną

przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją cel.w

analitycznych i statystycznych, w tym profilowaniem).

Więcej informacji o uprawnieniach wynikających z RODO znajduje się w Polityce Przetwarzania

Danych Osobowych, stanowiącej załącznik do niniejszej Polityki.

§ 9 ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w

szczeg.lności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę system.w informatycznych służących do

świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, podmioty

świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zam.wienia), agencjom

marke ngowym (w zakresie usług marke ngowych) oraz podmiotom powiązanym z

Administratorem.

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane mogą zostać także udostępnione innym

podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marke ngowych.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym

organom bądź osobom trzecim, kt.re zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o

odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§ 10 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe

przetwarzane są przez niego w spos.b bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do

danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze

względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na

danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracownik.w i

wsp.łpracownik.w.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne

podmioty wsp.łpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środk.w bezpieczeństwa w

każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

§ 11 DANE KONTAKTOWE

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się poprzez email

iod@egoldap.pl.


Koszyk

Brak wystarczającej liczby produktów